Yönerge


İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MEZUN KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; İnönü Üniversitesi bünyesinde kurulan Mezun Koordinatörlüğünün görevini, yapısını, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, İnönü Üniversitesi Mezun Koordinatörlüğünün amacına, faaliyet alanlarına, yönetim ve organizasyon yapısına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (a) fıkrasının 7 inci bendi, 14 üncü maddesi ve 47. maddesinin 1. fıkrasını (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;

a)  Birim Mezun Ofisleri: Üniversitenin akademik birimlerinde faaliyet gösteren Rektörlüğe bağlı birim mezun ofislerini,

b)  Birim Mezun Ofis sorumlusu: Akademik birimlerde yer alan koordinatörlüğü koordine edecek öğrenci işlerinden sorumlu dekan yardımcısını / müdür yardımcısını,

c)  Danışma Kurulu: İnönü Üniversitesi Mezun Koordinatörlüğü Danışma Kurulunu,

ç) Kariyer Destek Komisyonu: Kariyer Merkezi ile birlikte kariyer rehberliği, mezun ve işveren ilişkilerinin planlandığı ve koordine edildiği komisyonu,

d) Koordinatör: Mezun Koordinatörlüğünün Koordinatörünü,

e) Koordinatör yardımcıları: Mezun Koordinatörünün yardımcılarını,

f) Medya Komisyonu: Mezun Koordinatörlüğünün, bilgiye erişim, iletişim ve tanıtım faaliyetleri ile etkinliklerini planlayan ve koordine eden komisyonu,

g)  Mezun: İnönü Üniversitesi mezunlarını,

ğ)  Mezun adayı: İnönü Üniversitesi öğrencilerini,

h) Mezun Takip Komisyonu: İnönü Üniversitesinin mezun öğrencilerinin kariyerlerini takip eden Komisyonu,

ı) Rektör: İnönü Üniversitesi Rektörünü,

i) Rektörlük: İnönü Üniversitesi Rektörlüğünü,

j)  Senato: İnönü Üniversitesi Senatosunu,

k) Sosyal Etkinlik Komisyonu: Mezunlar arasında meslekî dayanışma ve yardımlaşmayı artırıcı faaliyetler yapan Komisyonu,

l) Uluslararası Mezun Komisyonu: Uluslararası Öğrenci Ofisi ile birlikte mezunların uluslararası kariyer gelişimlerine destek olacak faaliyetleri yapan Komisyonu,

m) Üniversite: İnönü Üniversitesini,

n) Yönetim Kurulu: Koordinatörlüğün Yönetim Kurulunu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Koordinatörlüğün Amaçları ve Hedefleri

Koordinatörlüğün amaçları

MADDE 5 – (1) Koordinatörlüğün amacı; sürdürülebilir yönetim anlayışıyla Üniversitenin mezunlarına kariyer geliştirme alanlarında danışmanlık yaparak mesleki yeterliklerini arttırmalarını sağlayacak eğitimler vermek ve alanlarındaki yeni gelişmeleri takip ederek profesyonel iş yaşamına yönelik farkındalık oluşturup kariyer gelişimlerine katkı sağlamak,

(2) Üniversitenin mezunlarının kendi aralarında ve Üniversite ile işbirliği ve iletişim ağlarını geliştirmek, mezun adayları ve mezunlar arasında bağlılık ve dayanışmayı güçlendirmektir.

Koordinatörlüğün hedefleri

MADDE 6 – (1) Koordinatörlüğün hedefleri şunlardır:

a)Mezunlar arasında iş birliği kurmak, meslek seçim sürecine destek olmak ve mesleki gelişimlerini takip etmek,

b) Kamu ve özel sektörle iş birliğini geliştirmek, mezunlarına iş alanları sağlayacak paydaş sayısını arttırmak ve konuyla ilgili süreçleri koordine etmek,

c) Mezunların mesleki beceri ve yeterliklerini arttırmaya yönelik eğitim ve etkinlikler düzenlemek,

ç) Mezunlar ile mezun adayları arasında tecrübe paylaşımlarının devamlılığını sağlayacak faaliyetler planlamak ve koordine etmek,

d) İş hayatındaki yeni gelişmeleri takip etmek ve mezunlara bu alanda rehberlik faaliyetleri yürütmek,

e) Mezunların girişimcilik ve inovasyon alanlarında gelişimlerine katkı sağlamak,

f) Mezunlarla işbirliğini, yardımlaşmayı ve dayanışmayı artırmaya yönelik çalışmalar yapmak, bu çerçevede sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetler organize etmek; Üniversite bünyesindeki akademik ve idarî birimler ile Kariyer Merkezi ve öğrenci toplulukları tarafından bu amaçla organize edilen etkinliklere destek vermek,

g) Koordinatörlüğün kurumsallaşmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Koordinatörlüğün Organları ve Görevleri

Koordinatörlüğün organları

MADDE 7 – (1) Koordinatörlüğün organları şunlardır:

a) Yönetim Kurulu,

b) Koordinatör

c) Danışma Kurulu,

ç) Komisyonlar,

d) Birim Mezun Ofisleri.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 8 – (1) Koordinatörlüğün Yönetim Kurulu koordinatör, koordinatör yardımcıları ve  komisyon başkanlarından oluşur.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Koordinatörlük bünyesinde yapılacak tüm faaliyetlerin planlanmasını ve koordinasyonunu sağlamak,

b) Koordinatörlük ve Koordinatörlüğe bağlı birim koordinatörlüklerinin faaliyetlerini izlemek ve raporlamak,

c) Koordinatörlüğe bağlı birimlerin koordineli ve etkin çalışabilmesi için uygun koşulları sağlamak.

Koordinatör ve görevleri

MADDE 9 – (1) Koordinatör Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi sona eren koordinatör aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.

(2)Koordinatörün görevi başında olmadığı sürelerde koordinatörlük görevini koordinatörün görevlendireceği koordinatör yardımcısı yürütür. Vekâlet süresinin altı ayı geçmesi durumunda, koordinatörün görevi sona erer ve yeni bir koordinatör görevlendirilir.

(3) Koordinatör, Koordinatörlüğün amaçlarına yönelik çalışmaların koordineli ve planlı bir şekilde yürütülmesinden, Koordinatörlüğün tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre veya Rektörün belirlediği rektör yardımcısına karşı sorumludur.

(4) Koordinatörün görevleri şunlardır:

a) Koordinatörlüğün iş ve işlemlerini Yönerge çerçevesinde koordine etmek,

b) Koordinatörlüğü temsil etmek,

c)Koordinatörlüğün ve birim koordinatörlüklerinin faaliyetleri planlamak, denetlemek ve yürütülmesini koordine etmek.

ç) Koordinatörlüğün, kamu kurum kuruluşları ve özel sektörle iş birliğini geliştirmek,

d) Yıllık eylem planları ve dönem içinde stratejik plan hazırlamak ve Yönetim Kurulunun aldığı kararları rektörlük onayına sunmak,

e) Koordinatörlüğün stratejik planında ve çalışma programında yer alan amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,

f) Koordinatörlüğün yürüteceği her türlü tanıtım, duyuru ve bilgilendirme programını ilgili birim ile hazırlamak ve uygulamak,

g) Koordinatörlüğün kullanacağı bilişim sistemleri, veri tabanları, bilgi bankaları, internet sitesi, sosyal medya sayfaları, yazılı ve görsel materyallere dair içerik ve tasarım çalışmalarını ilgili birim ile yapmak,

h) İlgili mevzuat kapsamında verilen diğer görevleri ifa etmek.

Koordinatör yardımcıları ve görevleri

MADDE  10  – (1) Koordinatörlüğün faaliyet alanlarıyla ilgili Üniversitede görevli personel arasından koordinatörün önerisiyle Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. En fazla üç koordinatör yardımcısı görevlendirilebilir.

(2) Koordinatörün görev süresinin bitiminde koordinatör yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Koordinatör yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Koordinatöre her türlü görev ve yükümlülükleri bakımından yardımcı olmak,

b) Koordinatörün verdiği görevleri yerine getirmek,

c) Koordinatörün öngördüğü belirli bir çalışma alanından sorumlu olmak ve bu alanlara ilişkin faaliyetleri koordine etmek, izlemek ve raporlamak,

ç) Koordinatörlüğün periyodik olarak eylem planları ve faaliyet raporlarını düzenlemek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE  11  – (1) Danışma Kurulu, koordinatörün önerisi  üzerine Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir ve en az 9 en fazla 20 kişiden oluşur. 

(2) Danışma Kurulunun üyeleri üçte ikisi Üniversitenin mezunları olmak kaydıyla öncelikle meslek odaları temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri ile iş insanları - sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri arasından belirlenir.

(3) Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeniden üye belirlenir. Süresi biten üyeler ise aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(4) Danışma Kurulu, Koordinatörün başkanlığında yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Koordinatör, gerekli görmesi halinde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu salt çoğunlukla toplanır, katılanların salt çoğunluğuyla karar alır.

(5)  Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Koordinatörlüğün faaliyetlerine ilişkin görüş, düşünce ve önerilerini sunmak,

b) Koordinatörlüğün planladığı ve düzenlediği faaliyetlere danışmanlık hizmeti vermek,

c) Koordinatörlüğün danışma organı olarak öneri niteliği taşıyan kararlar almak.

Birim Mezun Ofisleri

MADDE 12 – (1) Koordinatörlük, Üniversitenin meslek yüksekokulu/yüksekokul/fakülte/ enstitülerdeki faaliyetlerini bu birimlerde kurulan ofisler aracılığıyla yürütür. Birim Mezun Ofisleri ilgili akademik birimin öğrenci işlerinden sorumlu müdür yardımcısı/dekan yardımcısı  başkanlığında ve dekan/müdür tarafından görevlendirilen yeteri kadar akademik ve idari personelden oluşur.  

Komisyonlar

MADDE 13  – (1) Koordinatörlük bünyesindeki komisyonlar şunlardır:

a) Medya Komisyonu,

b) Mezun Takip Komisyonu,

c) Sosyal Etkinlik Komisyonu,

ç) Kariyer Destek Komisyonu,

d) Uluslararası Mezun Komisyonu.

Komisyonların oluşumu 

MADDE  14 - (1) Komisyonların üyeleri faaliyet alanları ile ilgi olarak koordinatörün önerisiyle Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Komisyonlar en fazla üç üyeden oluşur.

(2) Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeniden üye belirlenir. Süresi biten üyeler ise aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

Medya Komisyonunun görevleri

MADDE 15  – (1) Medya Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Kariyer planlamasına yönelik yapılan çalışmaları mezunlara duyurarak bu alanda farkındalık oluşturmak,

b) Koordinatörlüğün faaliyetleri hakkında bilgilendirmeler yapmak, mezunlar-mezun adayları ve paydaşlar arasında iletişimi sağlamak, yeni medya ortamlarını bu amaçlar doğrultusunda kullanmak, koordine etmek,

c) Koordinatörlüğün faaliyetleri hususunda iletişim ve tanıtım faaliyetlerini planlamak ve koordine etmek,

ç) Ulusal düzeyde yapılan kariyer etkinliklerini mezun adaylarına ve mezunlara duyurmak,

d) Mezunların yararlanacağı rehber ve kılavuzu gibi materyaller hazırlamak, televizyon, radyo vb. diğer dijital ortamlarda programlar yapmak.

Mezun Takip Komisyonunun görevleri

MADDE  16 –  (1) Mezun Takip Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Mezunların kariyer hedeflerine ulaşma durumlarını, istihdam edilme düzeylerini takip ederek raporlama çalışmalarını yürütmek,

b) Mezunları tanıtan, iletişim bilgilerini içeren, sosyal statülerindeki değişimleri ve kariyer gelişimlerini takip etmek,

c) Üniversite bünyesinde düzenlenen mezuniyet törenlerine destek vermek, mezunların, mezun vakıflarının ve derneklerle iletişim sağlamak,

ç) Üniversite faaliyetlerinin mezunlar tarafından daha etkili bir şekilde tanınmasına yönelik stratejiler geliştirmek, uygulamak ve mezunların üniversiteye katkı sağlamasını teşvik edici çalışmalar yapmak.

Sosyal Etkinlik Komisyonunun görevleri

MADDE 17  – (1) Sosyal Etkinlik Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Mezunlarla işbirliğini, yardımlaşmayı ve dayanışmayı artırmaya yönelik çalışmalar yapmak,

b) Mezunların üniversitenin sosyal imkanlarından faydalanmasına yönelik çalışmalar yapmak,

c) Mezunlar arasında sosyal, kültürel ve meslekî dayanışma ve yardımlaşmayı artırıcı faaliyetler yapmak,

d) Mezunlar arasındaki iletişimi güçlendirici mezun buluşmaları gibi etkinliklerin düzenlenmesinde ilgili birimlerle işbirliği yapmak.

Kariyer Destek Komisyonunun görevleri

MADDE 18 – (1) Kariyer destek komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Mezun adayları ve mezunların kariyer yönetimi ve iş arama süreçlerinde kariyer merkezi ile birlikte çalışarak ihtiyaç duydukları profesyonel desteği sağlamak.

b) Mezun adayı ve mezunları, bireysel ve profesyonel gelişim süreçlerine destek olacak ulusal ve uluslararası kariyer hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak faaliyetler yapmak,

c) Mezunların istihdamını arttırmaya yönelik kamu kurum ve kuruluşları, özel kurum ve sivil toplum örgütleri ile işbirliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerde Kariyer Merkezi ile işbirliği halinde bulunmak,

d) Üniversiteye katkı sağlayan mezunları taltif etmek

Uluslararası Mezun Komisyonunun görevleri

MADDE 19 – (1) Uluslararası Mezun Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Uluslararası mezun adaylarının mezuniyet sonrası kariyer takibini yaparak kariyer planlamalarına yardımcı olmak,

b) Uluslararası mezun adaylarının mezuniyet sonrası üniversite ve birbirleriyle iletişimlerini sürdürmelerini sağlamak,

c) Uluslararası mezun adaylarının mezuniyet sonrası iş ve işlemlerinde uluslararası öğrenci ofisi ile birlikte çalışmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel İhtiyacı

MADDE 20 – (1) Koordinatörlüğün akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı,  Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 21 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönerge hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.